Коммерческие тендеры
Регистрация   Забыли пароль?   
Главная >> Коммерческие тендеры и конкурсы >> Пищевая промышленность и услуги питания >> Тендер на закупку услуг по забою (убой) птицы

Тендер на закупку услуг по забою (убой) птицы

Заказчик
Наименование компании Карпатская Нефтяная Компания
Контактное лицо Людмила Анатольевна
Регион г. Киев
Адрес ул. Щорса, 7/9
Телефон/факс (044) 593-28-44
E-mail
Предмет закупки Тендер на закупку услуг по забою (убой) птицы
Разделы (отрасли) Бесплатные тендеры  »
Пищевая промышленность и услуги питания  »
Товары и услуги другие  »
Начало тендера 03.04.2012
Срок подачи предложений 31.05.2012 до 13:00
Регион поставки Днепропетровская обл., Украина
Донецкая обл., Украина
Ивано-Франковская обл., Украина
Киевская обл., Украина
Кировоградская обл., Украина
Луганская обл., Украина
Николаевская обл., Украина
Черкасская обл., Украина
Срок поставки до 31.12.2012
Текст объявления

Тендер на закупку услуг по забою (убой) птицы

 

ДОГОВІР № ___

про виконання робіт

 

            Місце Знаходження ПФ                                                                             «Число» місяць Рік.

 

Назва Птахофабрики, іменоване надалі «ЗАМОВНИК», що є платником фіксованого сільськогосподарського податку відповідно до Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998 року № 320-ХІV, в особі директора ДИРЕКТОРА , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Назва Забійного Підприємства, іменоване надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», ______________ (вказати платником якого податку є), в особі директора ДИРЕКТОРА, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що разом іменовані Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець у відповідності до ст. 509, ст. 837 Цивільного кодексу України зобов’язується на власний ризик у відповідності до умов Договору виконати роботу за завданням Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу і оплатити її.

1.2. Виконавець зобов’язується виконати роботи по перевезенню до місця забою курей, забити, заморозити та зберігати м’ясну продукцію, отриману внаслідок забою, протягом терміну погодженого з Замовником. Отримана в результаті забою та заморозки продукція а саме:

      - м’ясо птиці 2 категорії,

      - шлунки,

      - печінка та серце,

      - субпродукти голови,

      - субпродукти лапи,

повинна відповідати ДСТУ 3143-95 „Мясо птиці. Технічні умови.” та Наказу Міністерства сільського господарства і продовольства №334 від 13.12.93 року, а також санітарно ветеринарними нормами передбаченими для такої продукції.

Маркування продукції проводиться згідно ДСТУ 3143-95 „Мясо птиці. Технічні умови.”

1.3. Кількість птиці, переданої на забій обліковується в головах та в кілограмах, кількість м’ясної продукції, отриманої після забою – в кілограмах.

1.4. Виконання робіт по Договору здійснюється згідно з Технологічним процесом забою птиці та у відповідності із затвердженим графіком, який є невід’ємною частиною Договору (надалі - Графік).

1.5. У випадку зміни графіку Виконавець повинен письмово повідомити Замовника про такі зміни не пізніше, ніж за 2 календарні дні до дати забою.

1.6. Виконавець робіт підтверджує, що має сертифікат відповідності для проведення робіт передбачених п. 1.2. Договору та зобов’язується надати його до укладання Договору.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Провести забій птиці згідно з Графіком (Додаток № 1) та заморозити м’ясну продукцію, отриману внаслідок забою та зберігати її за погодженням з Замовником.

2.1.2. Після проведення забою кожної партії птиці надавати Замовнику ветеринарне свідоцтво (Форма 2) на забиту партію птиці.

2.1.3. Приймати птицю для перевезення до місця забою уповноваженим представником Виконавця, згідно Акта приймання-передачі на забій (Додаток №2), накладної на внутрішнє переміщення та ТТН. Впродовж 2 (двох) робочих днів з дати проведення забою птиці надсилати Замовнику (електронною поштою, факсом, або у інший спосіб) звіт про фактичне використання давальницької сировини та продукції, що вироблена з сировини Замовника (Додаток № 3), а також надсилати звіт про залишок продукції, що була отримана в результаті переробки (Додаток № 4). При цьому, якщо впродовж 3 (трьох) робочих днів Замовником не були надані зауваження до звіту, такий звіт про переробку вважається затвердженим.

2.1.4. При прийманні птиці на забій забезпечити наявність в уповноваженого Представника довіреності на отримання птиці на забій (товарно-матеріальних цінностей) за формою N M-2 визначеної в Інструкції «Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей» затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року №99 та довіреності на представництво Виконавця для підписання супровідних документів.

2.1.5. Проводити за власний рахунок утилізацію боєнських відходів після забою птиці.

       2.1.6. Виконавець зобов’язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання роботи, що не суперечить чинному законодавству України.

2.1.7. Виконавець зобов’язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або якості роботи, що виконується.

2.1.8. Виконавець зобов’язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна.

2.1.9. У випадку, якщо у Замовника виникає необхідність у виконанні додаткових обсягів робіт, і за наявності можливості їх виконання, Виконавець зобов’язується розпочати виконання таких робіт в спеціально обумовлені Сторонами терміни.

2.1.10. Виконавець може за власний рахунок залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань по Договору. Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб як за свої власні.

2.1.11. Виконавець зобов’язується дотримуватися правил пожежної безпеки, техніки безпеки та ветеринарно-санітарних правил.

2.1.12. Виконавець зобов’язується не розголошувати відомості, пов’язані зі специфікою виконання своїх робіт, а саме:

- не розголошувати комерційну таємницю про Замовника в усній чи письмовій формі стосовно видів та обсягів діяльності, технологій, застосовуваних матеріалів, фінансову інформацію, а також будь-яку іншу інформацію;

- зобов’язується не розголошувати інформацію, отриману в ході виконання робіт і віднесену до комерційної таємниці протягом 3 (трьох) років після закінчення терміну дії Договору;

- Виконавець попереджений про відповідальність, яка настає внаслідок розголошення комерційної таємниці у відповідності до ст. 611 ЦК України та ст. 231 і ст. 232 Кримінального кодексу України.

2.1.13. Виконавець зобов’язується почати забій згідно Графіку (Додаток № 1).

2.1.14. Виконавець зобов’язаний надати відповідно облаштований транспортний засіб для здійснення такого роду перевезення згідно ДСТУ 3136-95 «Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови» та забезпечити одночасне перевезення не менш як 6 000 (шести тисяч) голів птиці.

2.1.15. Надавати для завантаження продукцію третім особам за письмовим погодженням Замовника за Актом приймання-передачі продукції з відповідального зберігання (накладна на повернення) (Додаток №5) та видаткової накладної.

2.1.16. Повідомляти Замовника про закінчення терміну придатності продукції, що перебуває на зберіганні в Виконавця не пізніше ніж за 1 (один) місяць.

2.1.17. Видати сертифікат якості на виготовлену продукцію, Акт приймання-передачі продукції з переробки, ТТН та Акт приймання-передачі виконаних робіт.

2.1.18. Укласти з Замовником Акт приймання-передачі продукції на відповідальне зберігання та прийняти продукцію на зберігання, в разі якщо Замовник потребуватиме зберігання продукції на відповідних потужностях Виконавця.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. З поважних причин відмовитись від проведення робіт, передбачених п.1.2. Договору, попередивши про це Замовника не пізніше, ніж за 24 години до початку робіт, але зобов’язаний виконати роботи передбачені п. 1.2. Договору, які стосуються партії птиці забій якої розпочався згідно Графіку (Додаток №1), невиконання або неналежне виконання робіт є їх простроченням.

 

2.3. Замовник зобов’язується:

2.3.1. Створити належні умови для ефективного та безпечного виконання робіт, передбачених пунктом 1.2. Договору, надати місце та завантажити птицю на транспортний засіб Виконавця для виконання цих робіт.

2.3.2. Своєчасно здійснити виплату грошових коштів Виконавцю за виконання робіт згідно Договору.

2.3.3. Завантажувати живу птицю на забійний цех у транспортний засіб Виконавця в чіткій відповідності з Графіком та не допускати його порушення.

2.3.4. Надавати до транспортного засобу Виконавця, який завантажений птицею, ветеринарне свідоцтво форми № 1 на всю птицю, яка передається на забій та накладної на внутрішнє переміщення.

2.3.5. Не приймати результати робіт, якщо їх якість не відповідає умовам якості передбачених в п. 1.2. Договору.

2.3.6. Прийняти у Виконавця продукцію належної якості за актом приймання-передачі повернення продукції з відповідального зберігання (накладна на повернення) та іншими супровідними документами визначеними п.2.1.17. Договору.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. У будь-який час здійснювати перевірки виконання робіт Виконавцем та безперешкодно потрапляти в приміщення де містяться виробничі потужності Виконавця.

2.4.2. Вимагати якісного виконання робіт Виконавцем на умовах Договору.

2.4.3. Відмовитися від послуг Виконавця вразі незадоволення якістю або швидкістю виконання робіт повідомивши про це Виконавця за 5 (п’ять) календарних днів до розірвання Договору.

2.4.4. Передати продукцію Виконавцю на зберігання за актом приймання-передачі на відповідальне зберігання.

 

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ

3.1. Вартість забою одиниці птиці (однієї голови) становить 2,40 грн. (дві гривні 40 коп.), в т.ч. ПДВ 20%, у вартість забою також входить вартість заморожування продукції. Вартість зберігання за добу 1кг готової продукції становить 0,05 грн. в т.ч. 20% ПДВ. Термін зберігання визначається терміном придатності продукції, та становить 6 (шість) місяців при температурі зберігання не вище -15 ˚С.

3.2. Вартість транспортних послуг, які надаються транспортом Виконавця, по перевезенню живої птиці зі складу Замовника до забійного цеху Виконавця становить 8,00 грн. (вісім гривень) за 1 (один) кілометр пробігу одного автомобіля, що вміщає від 6 000 (шести тисяч) голів птиці в т.ч. ПДВ 20%.

- загальна кількість кілометрів (далі – км) пробігу визначається показниками одометру, але не більше ніж ______км. (вказати кількість км від птахофабрики до місця забою)

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Замовник зобов’язується здійснити оплату виконаних робіт за результатами виконаних робіт не пізніше 5 (п’яти) банківських днів від дати підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт по забою та переробці. Сторони домовилися, що остаточний розмір оплати за виконання робіт визначається відповідно до фактичного об’єму (результату) виконаних робіт згідно розділу 3 Договору, затвердженому в Акті приймання-передачі виконаних робіт.

4.2. Акт приймання передачі виконаних робіт надається Виконавцем не пізніше 30 (тридцятого) числа кожного поточного місяця.

4.3. В разі не підписання Замовником без поважних на те причин Акту приймання-передачі виконаних робіт на протязі 5 (п’яти) робочих днів, такий акт вважається підписаним. Не вважається підписаним Акт приймання-передачі, на який на протязі 5 (п’яти) робочих днів було направлено аргументовані заперечення, зауваження чи доповнення.

4.4. Розрахунок за зберігання замороженої продукції проводиться відповідно до порядку визначеного п.п. 4.1., 4.2. та 4.3. Договору.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Максимальні втрати живої ваги та поголів’я при перевезенні повинні становити в межах 2%.

5.2. Сторони дійшли згоди про те, що максимальні втрати ваги м’ясної продукції, отриманої після забою птиці, внаслідок стікання та вимерзання на складі готової продукції Виконавця допускається в межах до 2% з однієї партії виготовленої продукції.

5.3. Розрахунок виходу м’яса та субпродуктів вказаних в п. 1.2. Договору йде за такою схемою: від загальної ваги партії зваженої на птахофабриці віднімається відсоток втрати ваги зазначений у пункті 5.1. Договору. Вихід продукції розраховується:

М'ясо птиці другої категорії – 62%

Субпродукти голови – 3,8%,

Субпродукти лапи – 3,3%,

Печінка і Серце – 0,5%,

Шлунок – 1,8%.

5.4. Після проведення забою Виконавець має заморозити продукцію отриману в результаті забою, розфасувати її у поліетиленову упаковку з зазначенням найменування Замовника та дати переробки.

 

6. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ПЕРЕБІГОМ ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Якщо Виконавець своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

6.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Виконавцю строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Виконавцем цієї вимоги – відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов Договору, зумовлене обставинами, що не залежать від волі і бажання Сторін, і які не можна було передбачити при укладенні Договору (форс-мажорні обставини), включаючи (та не обмежуючись) війни, перевороти, надзвичайний стан, епідемії, епізоотії, епіфітотії, блокади, ембарго, землетруси, повені, пожежі.

7.2. Документ, виданий відповідним компетентним органом, є належним доказом, що підтверджує наявність і тривалість дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

7.3. Сторона, що не виконує свої зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору) повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 2 (двох) календарних днів з моменту їх виникнення.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Всі спори вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди шляхом переговорів спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

8.2. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.3. За прострочення терміну оплати вартості робіт Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочення від суми прострочення платежу за кожен день такого прострочення.

8.4. Безпідставна відмова від виконання робіт, передбачених Договором, вважається їх простроченням і відшкодовується згідно умов Договору.

8.5. Вразі не відповідності продукції ознакам якості визначеним в п.1.2. Договору з вини Виконавця, Виконавець зобов’язується в повному обсязі відшкодувати Замовнику вартість такої продукції на протязі 10 (десяти) банківських днів з дня виявлення такої невідповідності.

8.6. В разі неналежного виконання робіт Виконавцем, які спричинили збитки Замовника перед третіми особами, Виконавець зобов’язується відшкодувати завдані збитки на протязі 10 днів, з дня пред’явлення Замовником такої вимоги.

8.7. В разі невиконання чи прострочення виконання забійних робіт згідно Графіку забою партії птиці, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,5% за кожен день прострочення від вартості таких робіт на прострочену для забою партію птиці.

8.8. В разі продажу чи втрати Виконавцем живої птиці Замовника, яка була передана під забій, Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 100% від середньої вартості партії птиці переданої Виконавцю під забій.

 

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ___________2011 р., але у всякому разі до його повного виконання Сторонами.

9.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

9.3. Всі додатки, зміни та доповнення до Договору є його невід’ємними частинами.

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, коли вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

10.2. Всі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін в кожному окремому випадку.

10.3. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про всі виникаючі обставини, які ставлять під сумнів або роблять неможливим виконання зобов’язань за Договором та додатками до нього та узгоджувати заходи щодо їхнього усунення.

10.4. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.5.Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:

 

 ________________________/__________ /

 

м.п.

 

 

___________________________/__________  /

 

м.п.

 

 

Додаток № 1

до Договору про виконання робіт

№ _______ від _______2011 р.

 

                                                                                                                                 «__» __________ 2011 р.

 

ГРАФІК

забою птиці та вивезення

м’ясної продукції зі складу ВИКОНАВЦЯ

 

№ п/п

Дата передачі птиці для забою

Дата забою

К-сть голів, яка передається на забій

Дата вивезення продукції із складу Виконавця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПФ

Адреса:

Код ЄДРПОУ –

п/р

Свідоцтво плат. ПДВ –

ІПН –

Тел./факс:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:

 

 ____________________________ /__________/

м.п.

 

Директор:

 

__________________________ /_________/

м.п.

 

 

Тендер на закупку услуг по забою (убой) птицы

 

 

Додаток № 2

до Договору про виконання робіт

№ ______ від _______2011 р.

 

А К Т

прийому-передачі птиці на забій

 

м. _________                                                                                              « ____» ___________2011 р.

 

Представник Виконавця ________________________________________________________, що діє на підставі довіреності ____________________(вказати номер довіреності на представництво та на отримання ТМЦ) з однієї сторони, та представник Замовника _______________________________________________________,

з другої сторони, склали даного акта про те, що даного числа проводилась передача птиці Замовника на забійний цех Виконавця:

 

При цьому було зафіксовано наступне:

1. передано птиці по первинних документах:

 

№ п/п

№ накладної на внутрішнє переміщення

№ пташника

Передано на забій, гол

Вага переданої птиці, кг

Середня вага 1 голови, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Представник Виконавця                                                        Представник Замовника

_________________ /________________/                          ___________________ / _______________ /

Прикрепленные файлы tenderov.net_1265_1_1571883571.doc
tenderov.net_1265_2_1571883571.doc
tenderov.net_1265_3_1571883571.doc
  • Версия для печати